732 658 658
Łódź 1
Ilość osób:

odpowiedź:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz. U. z 2010r nr 127 poz. 857) w rozdziale 11 zawarła szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, w tym również w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006r nr 123, poz. 857, z późniejszymi zmianami). Najważniejszą zmianą mającą wpływ na uprawianie sportu i rekreacji na łodziach motorowych i żaglowych w ruchu śródlądowym jest wprowadzenie zapisów określających zakres uprawnień wymaganych do prowadzenia łodzi o określonych parametrach. I tak:

„Art. 37a.

4. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów przeznaczonych do najmu, uprawianie turystyki wodnej wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.
…………………………….. itd. do ust. 15”

jachtach spacerowych istotne znaczenie ma zapis Art. 37a ust. 4 i ust. 5. Jachty spacerowe czarterowane przez naszą firmę mają konstrukcję łodzi wypornościowych o tak dobranych parametrach kadłuba i silnika, że nie przekraczają wymagań określonych w ust. 4

Nasza firma zapewni odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie przez pracowników posiadających uprawnienia motorowodne i doświadczenie w prowadzeniu łodzi motorowych w ruchu śródlądowym. Dodatkowo zostanie także wystawiony dokument o odbyciu szkolenia, który można okazać podczas kontroli.

Jak wygląda tankowanie jachtuspacerowego?

Jacht spacerowy Weekend 820 wyposażony jest w 25 litrowy oryginalny zbiornik paliwa Yamahy oraz dodatkowe 4 przenośne zbiorniki po 10 litrów każdy. Przed czarterem zbiorniki są pełne. Można zdać jacht z pełnymi zbiornikami. Można także zdać jacht z pustymi zbiornikami i wówczas rozliczmy paliwo z armatorem po aktualnej cenie rynkowej. Aby zatankować jacht samodzielnie, należy zabrać zbiorniki paliwa i udać się do najbliższej stacji paliw. Niestety na szlaku WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI nie ma stacji benzynowych zlokalizowanych bezpośredniej przy wodzie, ale jest wiele w niewielkiej odległości od linii brzegowej czy danej Mariny. Informacje o stacjach paliwach uzyskać można w przewodniku WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKi, który jest udostępniony na łodzi.

Co trzeba zrobić, aby móc pływać jachtem?

W Polsce w większości przypadków do swobodnego kierowania i pływania jachtem niezbędne jest posiadanie specjalnego patentu, wskazującego, na jakich wodach oraz którą łodzią można< kierować. Wydawaniem tego typu uprawnień zajmują się Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Pierwszy z wymienionych podmiotów jest odpowiedzialny za przyznawanie uprawnień do sterowania łodziami żaglowymi, drugi natomiast w określonych sytuacjach daje licencję na prowadzenie modeli motorowych

Jakim jachtem można pływać bez patentu?

Jeśli zastanawiasz się, jakim jachtem można pływać bez patentu, musisz mieć świadomość, że dotyczy to jedynie niewielkich łodzi, takich jak Sasanka, Omega czy Pegaz. Istnieje także możliwość żeglowania na większych jednostkachmotorowodnych, ale wyłącznie w charakterze załoganta. Dla większości miłośników to najlepszy sposób na zdobycie odpowiednich umiejętności i ich podszkolenie, jak również weryfikację własnych zainteresowań i zdolności w tym aspekcie. Nie ma przy tym znaczenia ani wiek danej osoby, ani poziom jej doświadczenia w uprawianiu turystyki wodnej.

Kiedy potrzebny jest patent motorowodny?

Zdobycie stosownych patentów w zakresie pływania jachtem jest niezbędne w przypadku, gdy marzy Ci się kierowanie większymi jednostkami. Dotyczy to również sytuacji czynnego uczestnictwa w większej wyprawie, w trakcie której często będziesz musiał przejąć na siebie funkcję sternika. W zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji można zapisać się na kurs odbywany w systemie codziennym lub też weekendowym.

Jakie patenty można zdobyć?

W większości przypadków pływanie bez patentu motorowodnego dostarcza amatorom żeglugi wielu ciekawych wrażeń. Mimo wszystko w dłuższej perspektywie czasowej warto pomyśleć o uzyskaniu stosownych uprawnień na podstawie właściwych dokumentów kwalifikacyjnych. Zastanawiasz się, >jakie to licencje? Wśród nich wymienia się:

  • żeglarz jachtowy – uprawnienie dostępne dla osób w wieku co najmniej 14 lat, które zdały odpowiedni egzamin; w tym przypadkumożna pływać jedynie w ciągu dnia, w strefie 2 mil morskich od brzegu;

  • jachtowy sternik morski – to zezwolenie uprawnia daną osobę do kierowania łodziami motorowymi na większych odległościach; o stosowny dokument kwalifikacyjny możesz ubiegać się wówczas, gdy masz ukończone 18 lat i odbyłeś przynajmniej dwa rejsy po większych akwenach wodnych w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;

  • kapitan jachtowy – daje możliwość pływania po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń; aby zdobyć ten patent motorowodny, należy najpierw wziąć udział w co najmniej sześciu wyprawach o łącznym czasie żeglowania wynoszącym 1200 godzin.

Czy jachtem spacerowym można pływać bez patentu motorowodnego ?

Czy jachtem spacerowym można pływać bez patentu motorowodnego ?

odpowiedź: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie (Dz. U. z 2010r nr 127 poz. 857) w rozdziale 11 zawarła szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, w tym również w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006r nr 123,...
Jak wygląda tankowanie jachtu spacerowego ?

Jak wygląda tankowanie jachtu spacerowego ?

Jacht spacerowy Weekend 820 wyposażony jest w 25 litrowy oryginalny zbiornik paliwa Yamahy oraz dodatkowe 4 przenośne  zbiorniki po 10 litrów każdy. Przed czarterem zbiorniki  są pełne. Można zdać jacht z pełnymi zbiornikami. Można także zdać jacht z...

 

Wyszukaj Łódź

  05.07.2022 Ferienhaus Ostsee