Przejdź do treści
Strona główna » RODO

RODO

Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marina Gaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koninie ul. Przemysłowa 186, adres e-mail: biuro@maxpert.pl, tel. 63 246 22 22.
 2. Cel: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Klientem lub Kontrahentem; Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji – w przypadku, gdy jest Pan/Pani potencjalnym klientem. Ponadto na terenie zakładu pracy, Administrator w celach bezpieczeństwa osób i mienia, stosuje monitoring wizyjny.
 3. Podstawy prawne: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z firmą umowy – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie, w związku z prowadzeniem działalności i monitoringu. Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa, mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych, wynikających z błędu przy zbieraniu,
  czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych.
  W przypadku zasadności wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się
  z prawnych obowiązków administratora.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa, mogą Państwo złożyć wniosek
  o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych.
  W przypadku zasadności wniosku, możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa, mogą Państwo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
  lit  f. (prawnie uzasadniony interes ). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych, objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, w przypadku jeżeli przetwarzania, dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Jeżeli dane były zbierane
  na podstawie zgody, to dane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia. Dane pochodzące z monitoringu nie są przechowywane dłużej niż 3 miesiące.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku zawarcia umowy,
  a następnie obowiązkowe, jeżeli ich podanie wynika z przepisów prawa.
 4. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 5. W niektórych sytuacjach, mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne), aby móc wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane, w szczególności następującym odbiorcom:
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • innym odbiorcom danych np. bankom, podmiotom dostarczającym przesyłki.
 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Polityka dotyczy także plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest Marina Gaj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Koninie ul. Przemysłowa 186, Konin(zwanej dalej: „stroną internetową”).

Pliki cookies

Witryna www.warta-goplo.ns48.pl używa cookies . Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego.

Zalety plików cookies

Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego witryn. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji, sprawdzenie, w jaki sposób korzysta z naszych witryn oraz wyświetlanie treści bardziej dostosowanych do jego zainteresowań i potrzeb. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Bezpieczeństwo danych

Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach.Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

Rodzaje używanych plików cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko  do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.warta-goplo.ns48.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie www.warta-goplo.ns48.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką plików cookies,  ustaloną przez przeglądaną witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach:

przystan-marina-gaj